บทกรวดน้ำอุทิศผลบุญครอบจักรวาล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

 ข้าพเจ้าขออุทิศผนาผลบุญกุศลทิพย์นี้ที่ได้สั่งสมมา… นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และคุณความดีที่ได้กระทำในวันนี้

ข้าพเจ้าขอรวมความเป็นทิพย์ของผลบุญทั้งหมดนี้ เป็นมหาบุญทิพย์ น้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์,พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์,พระธรรมเจ้า ทุกพระสูตร,พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ พระสมมติสงฆ์ทุกรูป,เทพ พรหม พระโพธิสัตว์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในบวรพุทธศาสนา และส่วนประกอบสำคัญของโลกธาตุ คือธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ โดยมีแม่พระธรณีเป็นที่สุด อ่านเพิ่มเติม บทกรวดน้ำอุทิศผลบุญครอบจักรวาล