สวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวร

Mantra for Teaching Vengeful Spirits

บทสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวร ภาษาอังกฤษ English

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa
(repeat three times)

Itipisobhagavā arahangsammā-sambuddho
Vijjā-jarana sampanno Sugato Lokavidū
Anuttaro purisa-damma-sārathi satthā
deva-manussānang Buddho Bhakavāti

Svākkhāto bhagavatā dhammo
Sanditthiko akāliko Ehipassiko
Opanayiko patjattang veditabbo vinyuheeti

Supatipanno bhagavato sāvaka-sangko
Uchu-patipanno bhakavato sāvaka-sangho
Yāya-patipanno bhagavato sāvaka-sangko
Sāmīji-patipanno bhagavato sāvaka-sangko
Yatitang jattāri purisa-yugāni attha purisa-pukkalā
Esa bhagavato sāvaka-sangko
Āhuneyyo Pāhuneyyo Dakkhineyyo
Anchalee-karanīyo
A nuttarang punyakkettang lokassāti

Sabbe sattā
Averā hontu
Abbayā pajjhā hontu
Anīkā hontu
Sukhī attānang pariha-rantu
Sabbe sattā Sabbha Dukkhā Pamunjantu
Sabbe sattā Latdhasambhattito Māvikatchantu
Sabbe sattā Kammassaka Kammatayathā
Kammayoni Kammabhanthu Kammapatisarana
Yang Kammang Karitsanti
Kanlayānang Vā Pāpakangva
Tassa Thāyathā Bhavitsanti

Dukkhato Dhukkhathānanti
Vathanti Buddhā
Na Hi Verena Verani
Samanti tha Kuthachanang
Averena Ja Samanti
E Sa dhammo Sanantano

Buddho Buddhang Raksā
Dhammo Dhammang Raksā
Sangkho Sung-khung Raksā

Buddho Buddhang arahang
Dhammo Dhammang arahang
Sangkho Sanghang arahang

Buddho Buddhang Ganha
Dhammo Dhammang Ganha
Sangkho Sanghang Ganha

Ayu Vanno Sukhang Phalang Bhavantume
(Pray for others use Bhavantute)

Nasapese Phuru-agang
Paripattang Parikhantang
Maschurāchā Na Bhasati
Maschurāchā Na Passati
Sunyato Logang Avegkhassu ………… (Patient’s name)
Sata Sato AuttanuTitting
Auhutcha Aewung Matjutaro
Siya Avang Logang
Avegkhantang Masjurāchā
Na Passati

I Mang Satja Vājang Athithami
Thutiyampi I Mang Satja VāChang Athithami
Tatiyampi I Mang Satja VāChang Athithami

Yo Thanthena Athantesu Abpatuthesu Thussati Thasannamanyattarang

Thanang Khibpameva Nikhachati
Vethanang Pharusang Chāning Sareerassa
Ja Bhethanang Kharugang Vāpi aphātang
Chittakkhephang Vapapune
Rāchato Vā Upasakkhang
Upbhakkhanang Va Thārunang
Parikkhayang Va Yāteenang
Bhokhanang Va Pabhangkhunang
Athavāssa Akharani
Akkhi Thahati Pāvakho
Khāyassa Bhethā Thupanyo Nirasangso Upachati

Hanthathāni Bhikhave
Amantayāmi Vo
Khaya Vaya Dhammā Sangkhārā
Ubpamāthena Sampathethati
A yang Tathākhatassa Pachimā Vājā

Uthitthang Kho Tena Bhagavatā
Chānatā Passatā arahatā
Sammāsambuddhena
Ovātha Patimokkang
Teehi Khāthāhi
Sabbhapāpassa Akharanang
Gusarassupasampathā
Sachitapariyothapanang
Atang Buddhānasāsanang
Khānti Paramangtapo Teetikha
Niphānang Paramang Vathanti Buddhā
Na hi Papchito Parupakhati
Samano Hoti Parang Vihethayanto
Anupavādho Anupakhāto Pātimokkhe
Ja Sangvaro Mattanyutā Ja Bhattasming
Pantanja Sayanāsanang
Athichitte Cha-āyokho
E Tang Buddhāna sāsananti

Mettānisangsasuttapatho


E Vamme Sutang
E Kang Samayang Bhagavā
Savatthiyang Viharati
Chetavane Anāthapinthikhatsa Arame
Tatra Kho Bhagavā Bhikkhu Amantesi Bhikkhavoti
Phathanteti Te Bhikkhu Bhagavato
Patchatsosung Bhagavā Etathavoja

mettāya Bhikhave jetovimutiyā
āsevitāya bhāvitāya
bahulīkatāya yānīkataya
vathukatāya anutthitāya
parijitāya susamarat’dhāya
ekātasānisaṃsā pātikangkhā

Katame Ekāthasa
Sukhang Supāti
Sukhang Patibudchati
Na Pāpakang Supinang Passati
Manussānang Piyo Hoti
Amanussanang Piyo Hoti
Thevatā Rakkhanti
Nāssa Akkhi Vā Visang Vā
Satthang Vā Kamati
Tuvatang Chittang Samāthiyati
Mukhavanno Vippasithati
Asammunho Kālang Karoti
Uttaring Appativitchanto Pramalo khupakho Hoti

Mettāya Bhikhave jetovimutiyā
āsevitāya bhāvitāya
bahulīkatāya yānīkataya
vathukatāya anutthitāya
parijitāya susamarat’dhāya
Ime ekātasānisansā pātikangkhāti
Ithamavocha bhagavā
Attamanā Te Bhikkhu bhagavato
Bhāsitang Abhinanthunti

Ayuvathako Thanavatthakho Sirivatthakho
Yasavatthakho Phalavatthakho Vannavatthakho
Sukhavatthakho Hotu Sapphathā
Dhukkharokhapayā Verā Sokā
Sattu Chupatthava Aneka Antarāyāpi
Vinassantu Cha Techasā
Chayasitthi Thanang Lābhang
Sotthi Phakayang Sukhang Palang
Siri āyu Cha Vanno Cha Bhokhang
Vutthi Cha Yasavā Satavatsā
Cha āyu Cha Chivasitthi Bhavantu Me

Bhavatu sabba mangalang-rakkhantu sabba devatā
sabba Buddhānu bhāvena-sadā sotthī bhavantu me

Bhavatu sabba mangalang-rakkhantu sabba devatā
sabba Dhammānu bhāvena-sadā sotthī bhavantu me

Bhavatu sabba mangalang-rakkhantu sabba devatā
sabba Sanghānu bhāvena-sadā sotthī bhavantu me


เผยแพร่โดย

admin

ดำเนินการโดยแอดมิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

I'm not a spammer This plugin created by memory cards