บทกรวดน้ำอุทิศผลบุญครอบจักรวาล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

 ข้าพเจ้าขออุทิศผนาผลบุญกุศลทิพย์นี้ที่ได้สั่งสมมา… นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และคุณความดีที่ได้กระทำในวันนี้

ข้าพเจ้าขอรวมความเป็นทิพย์ของผลบุญทั้งหมดนี้ เป็นมหาบุญทิพย์ น้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์,พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์,พระธรรมเจ้า ทุกพระสูตร,พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ พระสมมติสงฆ์ทุกรูป,เทพ พรหม พระโพธิสัตว์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในบวรพุทธศาสนา และส่วนประกอบสำคัญของโลกธาตุ คือธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ โดยมีแม่พระธรณีเป็นที่สุด

ขอทุกท่านทุกพระองค์ได้อนุโมทนามหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า เมื่อทุกท่านทุกพระองค์สุขเกษมสำราญด้วยมุทิตาจิตแห่งบุญกุศลทิพย์นี้แล้ว ขอได้โปรดเมตตานำส่งมหาบุญทิพย์นี้กลับมายังที่ข้าพเจ้า ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ อนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของธรรมเจ้าทุกพระสูตร อนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทุกพระองค์ อนุโมทนาความดีกับความสำเร็จของเทพ พรหม พระโพธิสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาทุกพระองค์ ขอพลังแห่งการอนุโมทนาอันบริสุทธิ์นี้เป็นผนึกกำลังอันยิ่งยวดในการแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้ส่งผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์

ขออัญเชิญพระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ อีกทั้งแม่พระธรณีโปรดเสด็จมาเป็นสักขีพยานและขอเมตตาเทพพรหมที่ดูแลจัดสรรกองบุญกองบาปของทุกดวงจิตวิญญาณและสรรพชีวิตในวัฎสงสาร ทุกภพทุกภูมิในอนันตจักรวาล โปรดเมตตาเปิดทางให้ข้าพเจ้าสามารถอุทิศมหาบุญทิพย์นี้เป็นผลสัมฤทธิ์ด้วยเถิด

ด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์ของทุกท่านทุกพระองค์และบุญฤทธิ์ของข้าพเจ้า ขอแปรเปลี่ยนบุญกุศลทั้งมวลกลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา ปรับเปลี่ยนเหมาะสมกับผู้รับตามที่ปรารถนาและควรได้ตามธรรม ดังแก้วสารพัดนึก เรียกว่ามหาบุญทิพย์ ดังนี้แล

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้แก่บิดามารดาทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ พ่อซื้อแม่ซื้อ พ่อเกิดแม่เกิดเมืองบน พ่อเกิดแม่เกิดเมืองล่าง อีกทั้งตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง คนรักในปัจจุบันและตระกูลของคนรัก ญาติพี่น้อง เชื้อสายโลหิตทั้งหมด ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า ขอทุกท่านโปรดรับความกตัญญูกตเวทีของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้แก่ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่จะมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานแล้วไม่ได้มาเกิด(ในการเวียนว่ายตายเกิดที่ผ่านมา) ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า และได้โปรดงดเว้นซึ่งการจองเวรด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง ดูแลรักษาข้าพเจ้า ทั้งทราบนามและไม่ทราบนาม ทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ สัมมาธราจารย์ ครูบาอาจารย์ทุกภพชาติทุกวิชาในการเวียนว่ายที่ผ่านมา ตั้งแต่ครูพักลักจำ ครูตำรับครูตำรา ครูเลข ครูอักษร ครูภาษา ครูมนตรา ครูยันต์ ครูกาพย์กลอนครูกวี ครูดนตรีนาฏศิลป์ ครูหมอครูยา ครูช่างครูเกษตร ครูหมัดครูมวย ครูศาตราวุธ ครูพยากรณ์ครูโหราศาสตร์ ครูศิลปะ-วิทยาการทุกแขนง ครูสมาธิครูวิปัสสนากรรมฐาน ครูธรรมะปรัชญา รวมถึงปู่ฤาษี ทั้ง๑๐๘ พระองค์ ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า ขอทุกท่านทุกพระองค์โปรดรับความกตัญญูกตเวทีจากข้าพเจ้า และหากมีสิ่งใดที่มืดมิดขอให้สว่าง สิ่งที่คว่ำอยู่ขอให้เปิดหงาย ที่ไม่รู้ก็ขอให้รู้แจ้งโดยง่ายและรวดเร็วราวปาฏิหาริย์ทันการณ์

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้ เพื่อน มิตร สหาย ทั้งที่แท้และเทียม จงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า ด้วยพลังอำนาจแห่งมหาบุญทิพย์นี้ จงเป็นพรชัยมงคลแห่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้ใดที่คิดดีทำดีต่อกันให้ดียิ่งๆขึ้นไป ตรงข้ามกันที่คิดไม่ดีขอให้กลับใจมาคิดดีทำดีต่อกัน จงเป็นอโหสิในอกุศลกรรมซึ่งกันและกัน นับแต่นี้ต่อไปจะมีสิ่งดีๆให้แก่กัน จงมีแต่กัลยาณมิตรแก้ว มาเป็นกำลังหนุนนำข้าพเจ้าในกิจการงานต่างๆ

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้ การงาน สัมมาอาชีพ ปัจจัยสี่ที่ได้กินได้ใช้ ยวดยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร บริวาร ลูกจ้าง ลูกน้อง ลูกค้า คู่แข่งคู่ค้าคู่ขาย หุ้นส่วน ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า และขอพลังแห่งคุณความดีส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในการงาน ธุรกิจที่ทำ มีความเจริญก้าวหน้าสูงสุด เติบโตขยายงานอย่างมั่นคง สมใจปรารถนาดังที่ตั้งไว้ด้วยกุศลธรรม

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้เจ้าที่ที่บ้าน เจ้าที่ที่ทำงาน เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าทะเลเจ้าบาดาล เจ้าหนองน้ำ รุกขเทวดา นางไม้ แม่ตะเคียน ตลอดจนแม่ย่านางรถ-เรือ(ที่จอดไว้) ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า และโปรดมาช่วยสนับสนุนข้าพเจ้าในธุรกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามที่ปรารถนาอีกทั้งช่วยคุ้มครองป้องกัน เตือนภัยทุกรูปแบบ จากที่หนักให้เบา จากที่เบาให้หาย พ้นเคราะห์พ้นโศกได้ยิ่งดี

ในฐานะลูกหลานไทยผู้รู้สำนึกในคุณแผ่นดิน ว่ากว่าจะรวมชนชาติเป็นบึกแผ่นได้ ต้องเสียเลือดเสียเนื้อบรรพชนผู้กล้ามากมาย จึงขอโอกาสนี้ทดแทนด้วยมหาบุญทิพย์นี้

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ บูรพกษัตริย์ไทย มีพ่อขุนผาเมือง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง พระเจ้าอู่ทอง พระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ พระนารายณ์มหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล รวมถึงบูรพกษัตริย์ไทยในอดีต และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งที่เอ่ยพระนามและไม่เอ่ยพระนาม ทั้งที่ทราบพระนามและไม่ทราบพระนาม ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ พระสยามเทวาธิราช พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าเจตคุปต์ เจ้าหอกลอง รวมทั้งพรหม เทพ เทวดาน้อยใหญ่ที่ดูแลคุ้มครองรักษาประเทศไทยหรือแผ่นดินสยาม นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า

ขอบารมีทุกพระองค์จงเข้มแข็ง ปกบ้าน คุ้มเมืองให้พ้นอันตรายทุกรูปแบบ และโปรดนำพาคนดีขึ้นเป็นใหญ่ นำกระแสแห่งสามัคคีธรรมให้ประจักษ์ในเร็ววัน

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้ จิตวิญญาณนักรบ ทหารหาญทั้งหลาย ผู้กล้าผู้เสียสละทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งใหญ่และเล็ก ได้แก่ นักรบ นักสู้ และชาวบ้านที่สละชีพเพื่อรักษาแผ่นดิน ทหาร ตำรวจทุกกรมกอง รวมถึงช้างศึกม้าศึก ช้างเสบียงม้าเสบียง สรรพชีวิตที่ร่วมต่อสู้ในสงครามกอบกู้บ้านเมือง ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า เมื่อได้รับบุญแล้วขอจงเป็นอิสระ พ้นพันธการแห่งทุกข์ สามารถไปสู่สุคติภูมิด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้ บุคคลทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน อาจจะเคยทำร้ายทำลาย ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์(เบียดเบียนชีวิต,ลักทรัพย์,ผิดในกาม,หลอกลวง,มอมเมาผู้อื่นฯลฯ) มาบัดนี้ข้าพเจ้าได้รู้สำนึกแล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเป็นจริงส่งผลในทุกขณะ ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า และเมื่อได้รับมหาบุญทิพย์นี้ขอได้โปรดมีจิตใจโอนอ่อน อโหสิกรรม งดเว้นโทษจากร่างกาย สังขาร วิญญาณของข้าพเจ้าและรวมถึงถอดถอนคำสาปแช่ง คำสาบานใดๆที่เป็นเหตุให้ทุกข์ในปัจจุบันด้วยเถิด

ข้าพเจ้า … ขออโหสิ ขออโหสิ ขออโหสิ
(ตั้งใจกราบขอโทษ จากใจจริงที่สำนึกผิด)
ได้โปรดให้อโหสิ ให้อโหสิ ให้อโหสิ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ช้าง ม้า วัวควาย หมู เป็ด ไก่ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำเค็ม สัตว์ปีนป่าย สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก สัตว์ที่เกิดจากครรภ์ สัตว์ที่เกิดจากไข่ ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน อาจจะเคยทำร้ายทำลายกลั่นแกล้งเพื่อฆ่าเล่นหรือบริโภคซึ่งได้มาเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของข้าพเจ้า อยู่ในเลือด อยู่ในเนื้อ อยู่ในหนัง อยู่ในกระดูก อยู่ในตับไตไส้พุง อยู่ในอวัยวะทั้ง32ส่วนของข้าพเจ้า มาบัดนี้ข้าพเจ้าได้รู้สำนึกแล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเป็นจริงและส่งผลในทุกขณะ ขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยเบียดเบียน จงมีส่วนอนุโมทนาในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า และเมื่อได้รับมหาบุญทิพย์นี้ขอได้โปรดมีจิตใจโอนอ่อน อโหสิกรรม งดเว้นโทษจากร่างกาย สังขาร วิญญาณของข้าพเจ้า และรวมถึงถอดถอนคำสาปแช่ง คำสาบานใดๆที่เป็นเหตุให้ทุกข์ในปัจจุบันด้วยเถิด

ข้าพเจ้า … ขออโหสิ ขออโหสิ ขออโหสิ
(ตั้งใจกราบขอโทษ จากใจจริงที่สำนึกผิด)
ได้โปรดให้อโหสิ ให้อโหสิ ให้อโหสิ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้ สรรพวิญญาณทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์นรก สัมภเวสี ซึ่งข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน ด้วยทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์(เบียดเบียนชีวิต,ลักทรัพย์,ผิดในกาม,หลอกลวง,มอมเมาผู้อื่นฯลฯ) มาบัดนี้ข้าพเจ้าได้รู้สำนึกแล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเป็นจริงส่งผลในทุกขณะ ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า แม้วิญญาณใดไม่รู้ไม่เห็นเข้าไม่ถึงบุญ ก็ขอเมตตาเทวดาใกล้ชิดหรือพระมาลัยโปรดเมตตาช่วยนำส่งให้ได้รับบุญ และเมื่อได้รับมหาบุญทิพย์นี้ขอได้โปรดมีจิตใจโอนอ่อน อโหสิกรรม งดเว้นโทษจากร่างกาย สังขาร วิญญาณของข้าพเจ้า และรวมถึงถอดถอนคำสาปแช่ง คำสาบานใดๆที่เป็นเหตุให้ทุกข์ในปัจจุบันด้วยเถิด

ข้าพเจ้า … ขออโหสิ ขออโหสิ ขออโหสิ
(ตั้งใจกราบขอโทษ จากใจจริงที่สำนึกผิด)
ได้โปรดให้อโหสิ ให้อโหสิ ให้อโหสิ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ พระมหากัสสปะ พระราหุล พระองคุลีมาล พระอนุรุทธะ พระจูฬปันถก(ผู้เป็นเลิศในมโนมยิทธิ) พระสีวลี พระกุณฑธาน(ผู้เป็นเลิศในการจับฉลากได้ที่หนึ่งเสมอ) พระอชิตะ(อนาตค คือ พระศรีอริยะเมตตรัย) พระอุปคุต พระนางปชาบดีโคตมี(ภิษุณีรูปแรก) อนาถบิณฑิกเศรษฐี(อุบาสกผู้เป็นเลิศในทาน) นางวิสาขา(อุบาสิกาผู้เป็นเลิศในทาน) และพระอริยบุคคลทุกพระองค์พร้อมทั้งบริวาร ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พระสังกัจจายน์ พระอรหันต์จี้กง เง๊กเซียนฮ่องเต้ ตั่วเหล่าเอี๊ย เทพกวนอู ไฉ่ซึงเอี๊ย เทพแปดเซียน ไท่เสียงเล่ากุง ฮัวท้อเซียนซือ เจ้าพ่อเห้งเจีย เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อมังกร เจ้าแม่ทับทิม อากงไต่ฮงกง ปุงเถากงปุงเถาม่า แป๊ะกงแป๊ะม่า และทวยเทพทุกพระองค์พร้อมทั้งบริวาร ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ พระพิฆเนศ พระแม่อุมาเทวี พระศิวะเจ้า พระตรีมูรติ พระพรหม พระแม่สุรัสวดี พระนารายณ์ พระแม่ลักษมี พระขันธกุมาร พระหนุมาน พระแม่กาลี เทพทันใจ(นัตโบโบจี ผู้ดูแลพระธาตุในเมืองพม่า) เจ้าแม่ศรีเมือง(ผู้ดูแลเมืองลาว) เทพฤาษี พรหมฤาษีทั้งหลายและทวยเทพทุกพระองค์พร้อมทั้งบริวาร ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ เสด็จปู่พระอินทร์และคู่บารมีเสด็จย่า ท้าวเวสสุวัณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์(มหาราชทั้งสี่) พญายมราช สุวาน สุวรรณ มัจจุราช ยมบาล ยมทูต เทวทูต นายนิรยบาล ผู้เป็นใหญ่ในการปกครองขุมนรกทุกขุม พร้อมทั้งบริวาร ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ พญาครุฑ พญานาคราช พญาช้าง พญาเสือ พญาสิงห์ พญาม้า พญาสุนัข พญาหนู พญาไก่ พญาหมู พญาวัว พญาแพะ พญากระต่าย พญาลิง พญางู พญามังกร พญาปลา พญาเต่า พญาจระเข้ พญานก พญาปลวก พญาสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นจ้าวแห่งหมู่สัตว์เหล่านั้นในธรรมชาติและบริวาร ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ แม่พระเพลิง แม่พระพาย ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า ด้วยความกตัญญูรู้คุณแม่ทั้งห้าและโลกใบนี้

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ถวายแด่ เทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ เทพพระอังคาร เทพพระพุธ เทพพระพฤหัสบดี เทพพระศุกร์ เทพพระเสาร์ เทพพระราหู เทพพระเกตุ เทพพระมฤตยู ทุกท่านทุกพระองค์ที่มีผลต่อดวงชะตามวลมนุษย์ และรวมทั้งดาวฤกษ์-ดาวเคราะห์น้อยใหญ่ในอนันตจักรวาล ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า โปรดเมตตากลับดวงร้ายกลายเป็นดวงดี หรือที่ดีให้ดียิ่งๆขึ้นไปด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้แก่ เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อมะเร็ง เชื้อปรสิต เชื้อโรคทั้งหลาย ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า และขอเชื้อโรค เชื้อร้าย อีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอย่าพึงเกิดกับข้าพเจ้า กับบิดามารดาของข้าพเจ้า กับลูกหลานของข้าพเจ้า กับคนรักของข้าพเจ้า และญาติพี่น้องของข้าพเจ้า ขอจงยุติการส่งผลในทันที

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้ ภาษาทุกภาษา อักษรทุกตัว รหัสสื่อสารทุกชนิด ตัวเลขทุกตัว รวมถึงเลขยันต์ อักขระมนตรา ที่มีในโลกนี้ ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า เมื่อบุญบารมีเชื่อมถึงกันแล้วจงนำพาความเจริญรุ่งเรือง ราบรื่น สะดวกสบาย แม้ใช้งานก็สามารถจดจำ-ทำความเข้าใจอีกทั้งใช้สื่อสารได้ง่าย มาสู่ชีวิตข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้ ธนบัตร เงิน ทอง เพชร นิล จินดา อัญมณี รัตนชาติ แร่ธาตุทั้งหลาย นวโลหะ สัตตโลหะ ธาตุกายสิทธิ์ อีกทั้งสิ่งแลกเปลี่ยนของมีค่าที่เป็นทรัพย์ภายนอกทั้งหลาย ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า เมื่อบุญบารมีเชื่อมถึงกันแล้วจงนำพากันมาเป็นทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้ได้ครอบครองได้ใช้สอยตามปรารถนา

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ให้แก่ทรัพย์สินของแผ่นดิน คนของแผ่นดิน กรรมใดที่เคยทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิด(โกงภาษี,เลี่ยงภาษี,ให้สินบน-รับสินบน,ซื้อตำแหน่ง,โกงข้อสอบฯลฯ)หรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า แล้วได้โปรดแปรเปลี่ยนโทษเหล่านั้นเป็นอโหสิกรรมในทันทีด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศมหาบุญทิพย์นี้ ให้แก่ทรัพย์สินของศาสนา คนของศาสนา ที่เคยทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิด (ทำลาย-ลักขโมยของสงฆ์,ขัดขวางคนทำดีในศาสนา,ดูหมิ่น-นินทาผู้ปฏิบัติดี,สอนผิด(มิจฉาทิฏฐิฯลฯ)หรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินไม่ว่าทางใดทางหนึ่งทั้งที่ ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ขอจงมีส่วนในมหาบุญทิพย์ของข้าพเจ้า แล้วได้โปรดแปรเปลี่ยนโทษเหล่านั้นเป็นอโหสิกรรมในทันทีด้วยเถิด
ขอดวงจิตที่เกิดในชาตินี้ภพนี้ และดวงจิตทุกดวงที่ติดตามมา แม้ติดค้างอยู่ในนรกทุกๆขุม ขอจงหลุดพ้นเคราะห์กรรม วิบากกรรมชั่ว อุปกรรมที่เลวร้าย จิตอกุศลที่ข้าพเจ้า เคยคิดผิดทำผิดติดตามมา
ขอจงสลายตัว อนัตตาหายไปให้หมด
ขอจงสลายตัว อนัตตาหายไปให้หมด
ขอจงสลายตัว อนัตตาหายไปให้หมด

ขอพลังมหาบุญทิพย์นี้ ส่งผลให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ พ้นคำสาปแช่ง พ้นจากอำนาจคุณไสยมนต์ดำ พ้นจากเคราะห์กรรมหนักต่างๆ หลังจากนี้จงมีแต่ภาวะดวงจิตที่ ดี งดงาม ประภัสสร มีหิริ-โอตตัปปะเป็นที่ตั้ง เป็นสัมมาทิพย์ปรากฎชัดในมโนวิญญาณของข้าพเจ้า

และกรรมชั่วใดที่เคยเป็นเผ่าพันธุ์หรือที่เป็นกรรมพันธ์ุ(ต้นตระกูลทำอาชีพหรือธุรกิจเกี่ยวกับอบายมุข เช่น ค้าของมึนเมา,ค้ายาเสพติด,ค้าอาวุธ,ค้ามนุษย์,ค้าชีวิต,ฉ้อโกงผู้อื่น ฯลฯ) ขอให้สิ้นสุดการส่งผล อย่ามีอย่าเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัวหรือลูกหลานอีกเลย ขอจงสิ้นสุดการจองเวร ณ บัดนี้

นับจากนี้ไป ขอชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขปราศจากซึ่งความทุกข์ คิดสิ่งใดได้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ

มหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์
มหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์
มหามุทิตาโมทนาสาธุทิพย์

คำอธิษฐานตอนที่เทน้ำ (อ่านออกเสียง)

ข้าพเจ้าขอนำฝากมหาบุญทิพย์ผ่านแม่พระธรณี
เมื่อใดที่น้ำถึงพื้น ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงพลันสำเร็จ
จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ ตั้งแต่ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ ด้วยเทอญ

จบท้าย กลั้นหายใจ รวมสมาธิแล้ว กล่าวว่า “มหามุทิตาโมทนาบุญทิพย์” จบ

ผู้เริ่มต้นปฎิบัติธรรม ควรหมั่นอธิษฐานว่า

“ขอให้ข้าพเจ้า รู้ชัดในบาปบุญ(เรื่องนรก-สวรรค์)ตามความเป็นจริงและหนักแน่นใน หิริโอตตัปปะ”

แหล่งที่มา : เพจสวดมนต์พลิกชีวิต

เผยแพร่โดย

admin

ดำเนินการโดยแอดมิน

One thought on “บทกรวดน้ำอุทิศผลบุญครอบจักรวาล”

  1. เริ่มเทน้ำลงดินที่ประโยคนี้ใช่มั้ยคะ
    * ข้าพเจ้าขอนำฝากมหาบุญทิพย์ผ่านแม่พระธรณี
    เมื่อใดที่น้ำถึงพื้น ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงพลันสำเร็จ
    จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ ตั้งแต่ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ ด้วยเทอญ

    จบท้าย กลั้นหายใจ รวมสมาธิแล้ว กล่าวว่า “มหามุทิตาโมทนาบุญทิพย์” จบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

I'm not a spammer This plugin created by memory cards